close

Social bookmarks

Facebook Twitter Mister Wong digg del.icio.us yahoo YiGG

Embed code

Size
x pixels
Other

Permanent link

Recommend content

E-mail address: Message:

Track Backs

Videos

Auli & Kilema - Taltalu (Official Music Video)

  • from: INTERKULTUR
  • uploaded: May 7, 2013
  • Hits: 286
  • Rating: 0 Rating: 0 Rating: 0 Rating: 0 Rating: 0 (0 Rating)
/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=831
Description:

Bungu un d?du grupai „Au?i" sadarb?b? ar studiju "Video a?ent?ra" ir tapis jauns video klips dziesmai „T?lt?lu", kuru 10 gadu jubilejas koncertam grupa ir aranž?jusi kop? ar madagaskariešu dzied?t?ju Kilema. Dziesma "T?lt?lu" ir madagaskariešu valod? un t? v?sta par to, ka bez m?zikas dz?ve nav kr?saina, m?zika sniedz piepild?jumu, nes gaismu un tuvina divas mazas valsti?as - Latviju un Madagaskaru. Klipa film?šanai tika rad?tas 15 grupas dal?bniekiem l?dz?gas lelles. Le??u autores iedvesmoj?s no speci?li z?m?taj?m dal?bnieku karikat?r?m. Divu ned??u laik? gandr?z negu?ot un s?ki smakli izp?tot m?mikas un ?erot raksturi?us, vi?as rad?ja grupas dubultnieku komandu. 4.maij? "Palladium" notiks grupas "Au?i" 10 gadu jubilejas koncerts, kur? tiks prezent?ts jaunais albums "Dižducis". Bi?etes "Bi?ešu Parad?z?" un internet? http://www.bilesuparadize.lv/events/event/27585 . Paldies: Studijai "Video a?ent?ra" pat klipa veidošanu, Didzim Egl?tim par scen?riju, režiju un mont?žu, Martai Romanovai par produc?šanu un izpildproduc?šanu, M?rti?am Jansonam par operatora darbu, Armandam Virbulim k? operatora asistentam, Oskaram Mi?elsonam par klipa kr?sošanu, Aijai Brikmanei par 15 le??u rad?šanu, Madarai Briedei par le??u t?rpu rad?šanu, Sandrai Kr?mi?ai par 32 roci?u izgatavošanu, Zanei Zarakovskai par Kilema dredu izvelšanu, Ilonai Valainei par lidmaš?n?tes veidošanu, ?irtam Šolim, Madaram Zvagulim, Mi?elim Žide??nam, Aleksejam Geiko, Danai L?cei par profesion?lu le??u vad?šanu un iedz?vin?šanu, J?nim Abiz?ram par "making of" video, nodibin?jumam "Lidlauks Spilve" un J?nim Maslovskim par iesp?ju film?t Spilves lidlauk?, "R?gas Motormuzejam" un Agrim Šmitam par pal?dz?bu retro auto atrašan? un Linardam Zandovskim par sava za?? Renault 4 uztic?šanu un vad?šanu, 3S un Ein?ram Cinti?am un Ernestam Auzi?am par saktuves b?v?šanu Sap?u fabrik? un gaismošanu, Sandrai Purmalei un b?rnu deju kolekt?vam "Sien?z?ši" par mini tautas t?rpu aizdošanu lell?m, Naurim Stalažam par sava rekvizitora aizdošanu, Andrim Holmam par rekvizitora darbu, Edgaram Kr?mi?am par piln?gu iesaist?šanos, STOKKER un Ievai Treijai, J?nim Tr?zi?am un Arvim par JCB traktoru, Latvijas Nacion?lajai Operai un Ievai Priedienai un Ievi?ai Ancenai par pal?dz?bu saska?ot film?šanu pie Operas, Latvijas Nacion?lajam te?trim un Atim Zv?gulim par at?auju film?t pie te?tra, D?rtai Romanovai par kafijas v?r?šanu un atbalstu, Rihardam Kalaidam un Gatim Indr?vicam par fotogr?f?šanu, Jurim Lugovskim par pal?dz?bu film?šan? un le??u vad?šanu, Andim Rudzišam par atsauc?bu un jaunu cilv?ku iepaz?šanu, R?gas Domei un Aigaram Lo?melim par pareiziem kontaktiem un vajadz?go dienestu inform?šanu, R?gas Domes Satiksmes departamentam un Rud?tei Reveli?ai par operat?vu at?aujas izsniegšanu traktora iebraukšanai R?gas centr?, folkklubam "ALA" par film?šanas grupas ?din?šanu, Baltic Taxi par taksometra plafona aizdošanu, k? ar? P?terim C?rulim, Paulai Glaud?nei, Inesei Neijai, Paulai Bogomolovai, Ilzei Margai, Inesei Zei?ukai, Martai Lilient?lei, Lienei Osipovi?ai, Krist?nei ?dminei, J?nim Bregžem, Aigaram Bregžem, Ilzei D?tavai, Lienei Ulmanei, Raimondam Talcim, Krist?nei Bl?mai, Lindai Gorskai, El?zei Kr?mi?ai, Marijai Garan?ai, Initai Vilcei, Andai V. par visas "Au?u" grupas koncerta epizodes iedz?vin?šanu!

Show more Show less

Google Maps

Video CMS powered by ViMP (Ultimate) © 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010